Menú > Catàleg d'activitats - 2on Cicle ESO > Detall activitat
Actuem contra el masclisme! Construïm escoles lliure de violència
Temàtica:
Interculturalitat

Objectius:
Promoure estratègies per combatre les desigualtats i les violències masclistes a l'entorn escolar (i comunitari) des d'una perspectiva de gènere interseccional.
Enfortir la capacitat de les i dels estudiants d'identificar el procés de socialització de gènere.
Enfortir en les i els estudiants la capacitat de construir relacions saludables.
Enfortir la capacitat de les i els estudiants d'identificar situacions de violència masclista al seu entorn.

Descripció:
Activitat en tres sessions:
1) Socialització de gènere: Es treballarà mitjançant dinàmiques participatives i artístiques de construcció col·lectiva la distinció entre el concepte de sexe i gènere. Es fomentarà un breu debat on es reflexionarà sobre la construcció de 'com ha de ser una dona/home, on s'aprèn, quan comencem a aprendre-ho, a través de quins canals, quines conseqüències té sortir-se de la norma' i s'arribarà a la construcció col·lectiva de la definició de sexe i gènere. Mitjançant el teatre imatge, s'escenificaran conceptes que donara visibilitat a les desigualtats de gènere des d'un enfocament interseccional.
2) Establir relacions saludables: Després, en equips de treball s'analitza com actuem quan estimem a algú, sobretot en l'àmbit de les relacions afectives-sexuals i quins són els factors que determinen el funcionament d'una relació, per després crear un producte escènic o artístic que visualitzarà aquests factors. Mitjançant dinàmiques lúdic-teatrals s'escenificaran les relacions de poder. dividits en petits equips, les i els estudiants, treballaran en els rols de poder, opressió i observació. Seguidament, es portarà a terme el debat on s'analitzaran els sentiments trobats en relació al desenvolupament de la dinàmica.
3) Identificar situacions de violència masclista i conseqüències, conèixer els recursos comunitaris: Es portarà a terme una dinàmica lúdica on les i els integrants del grup hauran de treballar i reflexionar sobre la normalització de les situacions de violència. Mitjançant un suport musical, es treballarà la construcció d'obres de teatre fòrum en les quals es donarà visibilitat a les violències masclistes, sobretot enfocades en el context que les i els estudiants pertanyen. S'analitzarà el concepte de violència que s'ha treballat en el fòrum, identificant quins tipus de violències masclistes escenificades i reflexionant sobre quins tipus de violència masclista coneixem i existeixen. Es farà incidència sobre un concepte inclusiu de les violències masclistes com tota conducta, acció o omissió, que de manera directa o indirecta, tant en l'àmbit públic com en el privat, basat en una relació desigual de poder, afecta la vida, llibertat, dignitat, integritat física, psicòloga, sexual, econòmica o patrimonial, com també de seguretat personal de les dones, lesbianes, bisexuals, trans, travestis o intersex (LGTBI o amb sexualitat no normatives). Es tancarà analitzant els recursos (comunitaris, institucionals, etc.) dels quals podem disposar per fer front a relacions de violència.

Competències bàsiques:
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
Competència en coneixement i interacció amb el món físic.
Competència social i ciutadana.

Temps: 6 hores (3 sessions de 2 hores)
Obsevacions:
  • Només es pot demanar aquesta activitat per un curs de cada centre.
  • Es contempla l'opció de format virtual en cas de que sigui necessari.

Material fungible: Retoladors, i/o llapis de colors, cartolines, folis.
Requisits tècnics: Ordinador, altaveus, internet, projector, pantalla.
Lloc: Aula, pati, teatre, sala polivalent
Organitza: Servei de Ciutadania
Entitat: Grup Eirene
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Telf: 93 588 70 00 ext. 4111 / e-mail: jdl@ajrubi.cat
Ajuntament de Rubí