Menú > Catàleg d'activitats - Per als centres > Detall activitat
ACOMPANYAMENT EN MEDIACIÓ ESCOLAR

ACOMPANYAMENT EN MEDIACIÓ ESCOLAR

SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA – Ajuntament de Rubí i ESPAI coneix SCCL

Nivell educatiu: Centres d’Educació Primària : cicles mitjà i superior
Centres d’Educació secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria (Batxillerat)
PTT i FP amb els diferents cicles formatius (mitjà i superior)

Curs: Per al professorat – claustre escolar.

Temàtica: Pau i no violència
Drets humans, relacions de poder i governança

Competències bàsiques desenvolupades: Competència social i ciutadana
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Objectius:
• Promoure i divulgar la cultura de pau i els valors de la mediació en els centres educatius.
• Aportar eines i estratègies per a la gestió pacífica dels conflictes.
• Oferir processos de mediació i intervencions especialitzades en conflictes escolars.
• Donar suport a les iniciatives mediadores i de prevenció de conflictes dintre de l’àmbit educatiu.


Descripció:
Les accions de mediació escolar que s’ofereixen des de el Servei de Mediació són:

a) Gestió de conflictes en el marc de les relacions escolars:

- Gestió directa a través d’un procés formal conduit pels professionals del Servei.
- Gestió indirecte a través de l’assessorament i orientació al centre educatiu.

b) Activitats de prevenció i formació:

- Propostes educatives adreçades a alumnes mediadors dels instituts.

c) Suport a les iniciatives de mediació als centres educatius:

- Orientació i assessorament tècnic als centres educatius en la implementació d’estratègies i programes de mediació escolar.
-Creació de xarxes de suport als professionals (mestres /professorat) dels serveis i projectes de mediació d’escoles i instituts que treballen la mediació i la prevenció de conflictes.


Nombre de dinamitzadors/es: Entre 1 i 2 dinamitzadors/res
Temps: El temps s’adaptarà a la casuística del centre.
Lloc: Aula – Claustre del centre.

Requisits tècnics: Ordinador i projector.

Persona de contacte
Isabel Mesas Jiménez – Servei de Mediació Ciutadana.
T. 93 588 70 00 ext. 6591
imj@ajrubi.cat

Preu: Gratuït

Ajuntament de Rubí