Menú > Catàleg d'activitats - 1er Cicle ESO > Detall activitat
Ni uniformes ni etiquetes: interculturalitat i gènere

Temàtica:
Interculturalitat
Perspectiva de gènere

Descripció:
Dinàmiques socioafectives: Es proposa que l’alumnat reflexioni sobre la identitat i les seves múltiples pertinences. El gènere i la cultura són alguns dels aspectes socials que defineixen cada persona. Cadascú i cadascuna s’ubicaran en les categories: sexe, identitat de gènere i rol de gènere. Sabent que cada cultura i cada persona interpreta i viu aquestes categories de forma diferent, ara bé, el sexisme patriarcal és un element comú a la majoria de parts del món, fomentant desigualtats per raó de gènere. La interculturalitat i l’equitat de gènere són competències que s’aprenen.

Competències bàsiques:
Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
Competència en coneixement i interacció amb el món físic
Competència artística i cultural
Competència social i ciutadana
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria


Objectius:
Donar valor positiu a la diversitat.
Facilitar la relació (participació i interacció) entre persones.
Identificar desigualtats i discriminacions per raó de gènere i interculturals a l'entorn proper i al món global.


Material fungible: Bolígrafs
Requisits tècnics: Taules i cadires, ordinador, altaveus, internet, projector i pantalla
Temps: 1 hora
Lloc: Aula o espai polivalent
Entitat: Fundació Akwaba
Organitza: Servei de Ciutadania
Persona de contacte: Jenifer Díaz Lázaro (Tècnica del Servei de Ciutadania) Tel: 93 588 70 00 Ext: 4111. E-mail: jdl@ajrubi.catAjuntament de Rubí